fbpx

+++ ประกันสังคม กับ เงินสงเคราะห์บุตร คุณพ่อ-คุณแม่รู้ยัง !

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม เบิกยังไง ได้เท่าไหร่ คุณพ่อ-คุณแม่รู้ยัง !

   เคลียร์กันชัด ๆ ประกันสังคม สงเคราะห์บุตร ใครเบิกได้บ้าง ให้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่ มาเช็กรายละเอียดกันเลย

   สมัยนี้การมีลูกสักคน คงเลี่ยงไม่ได้กับค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จะตามมา ซึ่งก็ทำให้หลายครอบครัวเงินตึงมือไปตาม ๆ กัน แต่ถ้าใครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รู้ไหมว่า ตัวเองก็มีสิทธิประโยชน์เรื่องเงินสงเคราะห์บุตร

   เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรด้วยนะ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าประกันสังคมให้สิทธิเรื่องนี้ด้วย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมรายละเอียดของเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม มาแจกแจงให้ทราบกัน

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ใครเบิกได้บ้าง ?

   สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • 1. มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  • 2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 โดยไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40
  • 3. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ได้เท่าไหร่ ?

   ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่บุตรแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ได้พร้อมกันคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารทุก ๆ เดือน

   ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรทันที เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์, บุตรเสียชีวิต, ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น และกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

วิธีเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม

   สามารถยื่นขอรับเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่กระทรวงสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ โดยจะไปยื่นเองหรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจไปด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ มีดังนี้

  • 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
  • 2. กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและต้องการจะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ
  • 3. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ ให้ยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร (คลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด แต่หากผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
  • 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
  • 5. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
  • 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ของ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ยื่นขอรับเงินย้อนหลังได้ไหม ?

   กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร จะสามารถยื่นย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี หรือนับตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

คลอดบุตรแฝด ได้เงินสงเคราะห์บุตรเท่าไหร่ ?

   การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม จะคิดตามจำนวนบุตรที่คลอด เพราะฉะนั้น หากได้บุตรแฝด 2 คน ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 1,200 บาท/เดือน แต่กำหนดจ่ายเงินสูงสุดไว้คราวละไม่เกิน 3 คน หรือไม่เกิน 1,800 บาท

ผู้ชายเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมได้ไหม ?

    ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกเงินสงเคราะห์ จำนวน 600 บาท/เดือน ได้เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตนหญิงเลย แต่จะใช้สิทธิได้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะ คือ ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ต้องเลือกว่าจะให้ใครใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิพร้อมกันทั้งสองคนได้

เงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าบัญชี ทำยังไงดี

   โดยปกติแล้วทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนทุก ๆ สิ้นเดือน แต่หากมีเดือนไหนที่เงินไม่เข้าบัญชี เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทรสอบถามโดยตรงได้เลยที่สายด่วนประกันสังคม 1506

   คงจะเคลียร์ชัดกันแล้วสำหรับรายละเอียดของสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม แต่ถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน หรือโทร. 1506

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *