fbpx

+++ ประเภทกรมธรรม์ประกันรถยนต์

ประเภทกรมธรรม์ประกันรถยนต์
การประกันรถยนต์นั้นมีขึ้นเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาทุกข์ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นจากเหตุที่ไม่คาดฝันรวมไปถึงช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์อีกด้วย ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ ให้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประกันรถยนต์กันก่อนว่า ประกันรถยนต์นั้นมีสองประเภทประกอบด้วยประกันรถยนต์ดังต่อปี้

1.ประกันรถยนต์ภาคบังคับ 
     ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง ประกันรถยนต์ที่รถทุกคันจำเป็นต้องมีติดไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตาม อาทิ รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นข้อบังคับที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรียกประกันแบบนี้อีกอย่างว่าประกันรถพ.ร.บ. หรือประกันรถยนต์พ.ร.บ.เป็นการคุ้มครองสิทธิและช่วยให้ประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากความเสียหายของหน่วยงานของรัฐบาล

2.ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
     ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง ประกันรถยนต์ที่ผู้เลือกซื้อนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ หรือการจะทำประกันรถยนต์หรือไม่ทำก็ตาม ซึ่งการตัดสินใจเรื่องการประกันรถยนต์ส่วนนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อทั้งสิ้นโดยไม่มีการบังคับ ทั้งนี้ลักษณะการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะแบ่งออกเป็นหลายชั้น ประกอบไปด้วยการประกันรถยนต์ ชั้น1-3 โดยในแต่ละชั้นการประกันรถยนต์นั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียดประเภทของประกันรถยนต์และรายละเอียดในเรื่องของวงเงินเอาประกันที่ได้เลือกทำในกรมธรรม์ของการประกันรถยนต์นั่นเอง

ประเภทการคุ้มครองของประกันรถยนต์ 

การประกันรถยนต์ คือ การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกัน อันได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ ความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นและส่งผลเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมไปถึงบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้นด้วย โดยแบ่งได้เป็น 4 ประเภทของความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ดังต่อไปนี้

1.ประกันรถยนต์ประเภทคุ้มครองรวม
ประกันรถยนต์ประเภทคุ้มครองรวมเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายและความสูญหายของรถยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์ติดตั้งประจำรถยนต์ และคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่าเป็นการประกันรถยนต์

2.ประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง
ประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งเป็นการที่ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองประกันภัยประเภทนี้สามารถเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ทำไว้

3.ประกันรถยนต์ประเภทสาม
ประกันรถยนต์ประเภทสามเป็นความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ หมายความว่าบริษัทจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเองนั้นไม่ได้รับความคุ้มครอง

4.ประกันรถยนต์ประเภทสอง 
ประกันรถยนต์ประเภทสองเป็นความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก โดยรวมไปถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ที่มีต่อรถยนต์คันทำประกันดังกล่าวนั่นเอง

 ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งนั้นเหมาะกับใครและรถแบบไหนบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้นอื่น เพราะประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งนั้นจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงความสูญหายและความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกกรณี  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก เจ้าของรถ หรือตัวผู้ขับขี่เอง หรือรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่ แต่เบี้ยประกันของประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนั้นมากกว่าเบี้ยประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ มาก ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเหมาะสมผู้ขับขี่และลักษณะการใช้งานของรถต่อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนี้ด้วย

1.ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่มือใหม่ไร้ประสบการณ์
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่มือใหม่ไร้ประสบการณ์ เพราะการบังคับขับขี่ด้วยมือใหม่นั้นทำให้รถคันนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น การทำประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจึงถือว่าเหมาะสมกับผู้ขับขี่มือใหม่ที่สุด

2.ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับรถใหม่ป้ายแดง 
ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึงรถที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพราะรถใหม่มีความเสี่ยงสูงกว่ารถเก่าโอกาสหายมากกว่าและความใหม่ที่ทำให้ผู้ขับขี่ไม่เกิดความคุ้นเคยในการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงของรถใหม่ทั้งสิ้น

3.ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับรถที่ใช้งานหนัก 
ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งเหมาะกับประเภทรถที่ใช้งานหนักหรือใช้งานเป็นประจำ เพราะความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน  หากมีการใช้งานรถหนัก วิ่งทางไกล หรือการใช้เป็นประจำทุกวัน ย่อมส่งผลให้มีค่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่นกัน

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *